TIETOSUOJALAUSEKE

Tämä tietosuojalauseke koskee Viestilehdet Oy:n (myöhemmin Viestilehdet) asiakkaiden sekä verkkopalvelujen käyttäjien henkilötietojen käsittelyä. Viestilehtien päätuotteita ovat sanomalehti Maaseudun Tulevaisuus sekä aikakauslehdet Koneviesti, Aarre ja Kylvösiemen.

Viestilehdet on Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry:n (myöhemmin MTK) liiketoimintaa harjoittava tytäryhtiö. MTK-konserniin kuuluu myös Maanomistajien Arviointikeskus Oy.

Viestilehdet on sitoutunut suojaamaan asiakkaidensa sekä verkkopalvelujensa käyttäjien yksityisyyttä tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Tässä tietosuojalausekkeessa kerromme tarkemmin seuraavat asiat:

REKISTERINPITÄJÄ JA YHTEYSHENKILÖ

Viestilehdet Oy
Simonkatu 6
00101 Helsinki
Y-tunnus 0111165-0

Petri Numminen
Puhelin 020 413 2299
Sähköposti etunimi.sukunimi(at)viestilehdet.fi

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ JA SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Jaottelemme käsittelemämme henkilötiedot kolmeen luokkaan.

1. Asiakkaan antamat tiedot

Keräämme asiakkaan antamia tietoja tai muuten asiakkaan henkilökohtaisesti tunnistavia tietoja mm. tilauksen tai palvelun toimittamiseksi ja laskuttamiseksi, asiakassuhteen hoitamiseksi ja kehittämiseksi, profilointiin sekä markkinointiin ja mielipidetutkimuksiin. Ilman yhteys- ja laskutustietoja emme voi toimittaa tuotetta tai palvelua, jonka asiakas on tilannut.

Asiakkaan antamiin tai muuten asiakkaan henkilökohtaisesti tunnistaviin tietoihin kuuluvat:

2. Palveluiden käytöstä havainnoidut tiedot

Keräämme evästelausekkeessa tarkemmin kuvatuin tavoin automaattisesti tietoja, jotka auttavat meitä ymmärtämään mm.

Tietojen avulla voimme

Näitä automaattisesti havaittuja tietoja ovat mm.

3. Muualta hankitut tiedot

Saatamme käyttää tietojen päivittämisessä ja rikastamisessa ulkopuolisia tietolähteitä, kuten

Näin voimme varmistaa, että asiakkaidemme tiedot ovat ajantasaisia ja virheettömiä.

Mikäli käsittelemme tietoja muuhun kuin edellä mainittuihin tarkoituksiin, varmistamme, että käsittely on yhteensopivaa sen tarkoituksen kanssa, jota varten tiedot alun perin kerättiin.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA KÄSITTELYPERUSTEET

Käytämme henkilötietoja lainsäädännön mukaisesti mm.

Käsittelemme tietoa seuraavilla tietosuojalainsäädäntöön pohjautuvilla perusteilla:

1. Sopimus

Käsittelemme asiakkaan antamia tietoja täyttääksemme sopimuksen palvelusta tai tuotteesta, jonka asiakas on tilannut (esim. lehden tilaus).

2. Suostumus

Voimme käsitellä asiakkaan antamia tietoja tai havainnoituja tietoja käyttäjän suostumuksen perusteella mm. tehdäksemme sähköisiä suoramarkkinointitoimenpiteitä (esim. tekstiviestimarkkinointi). Voimme myös pyytää asiakkaan suostumuksen siinä tilanteessa, että käsittelyn tarkoitukset muuttuisivat.

3. Oikeutettu etu

Käsittelemme tietoja mm.

Käsittelemme tietoja MTK-konsernin sisällä. Nämä tarkoitukset ovat liiketoimintamme kannalta välttämättömiä ja siten oikeutetun etumme mukaisia. Käyttäjä voi vastustaa käsittelyä alla kohdassa ”Rekisteröidyn oikeudet” kuvatuin tavoin.

4. Lakisääteinen velvoite

Voimme olla velvoitettuja säilyttämään joitakin asiakkaan henkilötietoja noudattaaksemme kirjanpito- tai muuta pakottavaa lainsäädäntöä. Tällöin käsittely perustuu lakisääteisen velvoitteen noudattamiseen.

5. Journalistiset tarkoitukset

Käsittelemme journalistisia tarkoituksia varten henkilötietoja ja muita materiaaleja (esim. valokuvia), joista ihmiset on mahdollista tunnistaa henkilökohtaisesti. Toimituksellisia henkilörekistereitä säilytetään erillään asiakkaiden henkilötiedoista.

TIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Säilytämme asiakkaan tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen yllä määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Asiakas voi myös itse vaikuttaa tietojen säilytysaikaan seuraavassa kohdassa kuvatuilla tavoilla.

Asiakasrekisterissä asiakkaan tietoja säilytetään neljä (4) vuotta viimeisen tilauksen päättymisestä. Kun neljän vuoden määräaika on kulunut, asiakastieto poistetaan asiakasrekisteristämme. Tiedot voidaan myös siirtää osittain markkinointirekisteriin tai muuttaa sellaiseen muotoon, ettei tiedon kohde ole niistä enää tunnistettavissa.

Markkinointirekisterissä tietoja säilytetään tyypillisesti niin kauan, kuin henkilö ei ole kieltäytynyt vastaanottamasta markkinointiviestintää eivätkä tiedot ole muutoin vanhentuneet. Mikäli henkilö kieltäytyy markkinoinnista, säilytämme tiedon kiellosta ja yhteystiedoista, jotta voimme varmistaa kiellon noudattamisen.

Voimme myös olla velvoitettuja säilyttämään joitakin asiakkaan henkilötietoja noudattaaksemme kirjanpito- tai muuta pakottavaa lainsäädäntöä myös asiakassuhteen tai muun henkilötietojen käsittelyperusteen päättymisen jälkeen. Laskutustietoja säilytetään tyypillisesti seitsemän (7) vuoden ajan.

REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Tietojen keräämiseen ja käsittelyyn voi vaikuttaa usein eri tavoin.

1. Tietojen tarkastaminen, korjaaminen ja poistaminen

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa hänestä tallennetut henkilötiedot. Asiakkaan pyynnöstä oikaisemme, poistamme tai täydennämme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot.

2. Tietojen siirtäminen järjestelmästä toiseen

Asiakas voi saada toimittamansa henkilötiedot siirretyksi itselleen tai toiselle rekisterinpitäjälle ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme. Tällöin edellytyksenä on että

3. Evästeiden estäminen

Asiakkaalla on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia. Evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa palveluidemme toiminnallisuuteen.

4. Evästeiden tyhjentäminen

Asiakas voi tyhjentää evästeet selaimen asetuksista. Tyhjentämällä evästeet säännöllisin väliajoin käyttäjä vaihtaa sitä tunnistetta, jonka perusteella käyttäjän profiili muodostuu. Evästeiden tyhjentäminen ei kuitenkaan lopeta tiedon keruuta kokonaan, vaan pikemminkin nollaa aikaisempiin käyttäytymistietoihin perustuvan profiilin.

5. Suoramarkkinoinnin ja siihen liittyvän profiloinnin kielto-oikeus

Asiakas voi milloin tahansa kieltää tietojensa luovuttamisen ja käsittelyn suoramarkkinointia sekä siihen liittyvän profiloinnin varten ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.

6. Vastustamisoikeus ja käsittelyn rajoittaminen

Asiakas voi henkilökohtaiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella vastustaa käsittelyä, joka perustuu oikeutettuun etuun. Tietojen käsittelyä voidaan myös rajoittaa siksi ajaksi, kun arvioimme perusteita tietojen käsittelyn vastustamiselle. Käsittelyä voidaan rajoittaa myös mm. silloin, kun asiakas kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa voimme varmistaa tietojen paikkansapitävyyden.

7. Suostumuksen peruuttaminen

Asiakas voi myös peruuttaa antamansa suostumuksen milloin tahansa ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme tai muilla erikseen tarjotuilla keinoilla.

8. Valitusoikeus

Käyttäjällä on oikeus tehdä valitus viranomaiselle, mikäli hän katsoo, että hänen tietojaan on käsitelty tämän tietosuojalausekkeen ja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön vastaisesti. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot löytyvät tämän tietosuojalausekkeen lopusta.

TIETOJEN LUOVUTUKSET

Emme myy, vuokraa, siirrä tai luovuta asiakkaan henkilötietoja kolmansille osapuolille muissa kuin alla kuvatuissa tapauksissa.

1. Suostumus

Voimme luovuttaa asiakkaan tietoja kolmansille osapuolille, mikäli asiakas on antanut siihen suostumuksensa.

2. Viranomaiset

Voimme luovuttaa henkilötietoja toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla.

3. MTK-konserni

Voimme käsitellä asiakkaan henkilötietoja MTK-konsernin sisällä.

4. Tutkimus

Voimme luovuttaa tietoja tieteellistä tai historiallista tutkimusta varten edellyttäen pääsääntöisesti, että tiedot on muutettu sellaiseen muotoon, että tiedon kohde ei enää ole niistä tunnistettavissa.

5. Yritysjärjestelyt

Mikäli myymme, ostamme, fuusioimme tai muutoin järjestelemme liiketoimintaamme, asiakkaan henkilötietoja voidaan luovuttaa ostajille ja näiden neuvonantajille.

6. Suoramarkkinointi sekä mielipide- ja markkinatutkimukset

Voimme luovuttaa asiakkaan henkilötietoa suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimuksiin, ellei asiakas ole tätä kieltänyt.

7. Kohderyhmät

Voimme jakaa sivustojemme kohderyhmätietoja kolmansille osapuolille. Mainostajat ja niiden kumppanit käyttävät tietoja tehdäkseen päätöksen mainostilan ostamisesta sekä analysoidakseen kampanjoiden tehokkuutta. Mainostilan ostaminen ja myynti tapahtuu tyypillisesti automaattisesti ohjelmistoja hyödyntäen. Näiden ohjelmistojen avulla mainostaja tai sen kumppani voi yhdistää sivustojemme käyttäjiä kuvaavaa kohderyhmätietoa omiin tietoihinsa ostaakseen mainostilaa juuri siltä sivustolta, jossa vierailee ko. mainostajan tuotteista tai palveluista kiinnostuneita käyttäjiä.

8. Oikeusvaateet ja perintä

Voimme luovuttaa henkilötietoja kolmansille, jos uskomme, että se on tarpeen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, saatavien perimiseksi mahdollisten rikkomusten tutkimiseksi taikka oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Käytämme tietojen käsittelyssä alihankkijoita, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että tietoja käsitellään kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön ja tämän tietosuojalausekkeen mukaisesti. Alihankkijat käsittelevät tietoja meidän lukuumme, eivätkä ne saa käsitellä tietoja omiin tarkoituksiinsa.

TIETOJEN SIIRROT EU- TAI ETA-ALUEEN ULKOPUOLELLE

Emme pääsääntöisesti siirrä tietoja EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle. Jos siirrämme tiedot EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta mm.

Tietojen siirto EU- tai ETA-alueen ulkopuolella voi perustua myös asiakkaan suostumukseen.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Käytämme tarpeellisia teknisiä ja organisatorisia tietoturvakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi oikeudetonta pääsyä, luovuttamista, hävittämistä tai muuta oikeudetonta käsittelyä vastaan. Rekisterin käyttöoikeus on vain rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla ja muilla määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Henkilötietoja käsitteleviä henkilöitä sitoo salassapitovelvollisuus. Tiedot on tallennettu tietokantoihin, joihin vaaditaan käyttäjätunnus ja salasana. Tietokannoissa olevat tiedot on suojattu teknisesti palomuureilla.


MUUTOKSET TIETOSUOJALAUSEKKEESEEN

Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojalauseketta ilmoittamalla siitä palveluissamme. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojalausekkeen sisältöön säännöllisesti.

Tietosuojalauseketta päivitettiin viimeksi EU:n tietosuojauudistuksen vuoksi. Henkilötietolakiin perustuviin, aiemmin voimassaolleisiin selosteisiin pääsee tutustumaan alla olevien linkkien kautta.

Asiakas- ja markkinointirekisteriseloste

Tietosuojaseloste

YHTEYSTIEDOT

Tähän tietosuojalausekkeeseen liittyvät tiedustelut voi lähettää osoitteeseen:

Viestilehdet Oy / tietosuoja
Simonkatu 6
00101 Helsinki

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite:
Ratapihantie 9, 6. krs.
00520 Helsinki

Postiosoite:
PL 800
00521 Helsinki

Puhelinvaihde: 029 56 66700
Sähköposti: tietosuoja@om.fi